ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของมูลนิธิฯ

๑  ชื่อมูลนิธิ/สมาคม

            มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส (ม.ต.น.)

๒ รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง       

ลำดับที่ ชื่อ   สกุล ตำแหน่ง
นายอัดุลรอณีย์ เด็งสาแม ประธาน
นายมะสาและ  สามะ รองประธาน
นายอับดุลวอฮา  สาอุ รองประธาน
นายอับดุลลอฮ  นิปิ เหรัญญิก
นายอับโดราแม  วาเต๊ะ วิชาการ
นายฮัมดัน  มามุ ทะเบียน
นายมุคตาร์  เจะเลง กรรมการและเลขานุการ

๓  ที่ตั้งสำนักงาน

            เลขที่  ๑๒๓/๒   ถนนสุขาภิบาล ๕ ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๘๐

๔  ปีที่จดทะเบียนก่อตั้งองค์การหรือปีที่เริ่มดำเนินการ

            วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗

๕  วัตถุประสงค์หลักขององค์การ

            ๑.   ศึกษาวิชาศาสนาอิสลาม

            ๒. ให้การสงเคราะห์ในการศึกษาเล่าเรียนแก่เด็กกำพร้าอนาถา

            ๓.  การกุศลกิจการศาสนาอิสลาม

            ๔.  ส่งเสริมทางด้านสุขภาพพลานามัย ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม

            ๕. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

            ทั้งนี้  ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

๖  กิจกรรมที่องค์การดำเนินอยู่ในปัจจุบัน (โดยสรุป)

            ๑. สนับสนุนในการจัดหาและให้ทุนการศึกษาแก้นักเรียนตาดีกา

            ๒. แจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนที่ยากจนและเด็กกำพร้า

            ๓. จัดการอบรมสัมมนาผู้บริหารและผู้สอนตาดีกา

            ๔. จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ และกีฬาต่อต้านยาเสพติด ระดับจังหวัด ประจำปี

            ๕. เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาตาดีการะดับ จังหวัดชายแดนภาคใต้

            ๖. เข้าค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน

            ๗. จัดการวัดและประเมินผลการเรียนของตาดีกา

            ๘. ปรับปรุงหลักสูตรตาดีกาและจัดทำคู่มือการเรียนการสอน

            ๙. ประชุมร่วมกับศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดนราธิวาส

            ๑๐.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

            ๑๑.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ

            ๑๒.ประชุมคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ

            ๑๓.ประชุมผู้แทนชมรมตาดีกา

๗ ผลงานในรอบ ๑  ปีที่ผ่านมา (โดยสรุป)

๑. เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาตาดีการะดับ จังหวัดชายแดนภาคใต้

            ๒. เข้าค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน

            ๓. จัดการวัดและประเมินผลการเรียนของตาดีกา

            ๔. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

            ๕. ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ

            ๖. ประชุมคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ

            ๗.ประชุมร่วมกับศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดนราธิวาส

            ๘. จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ และกีฬาต่อต้านยาเสพติด ระดับจังหวัด ประจำปี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: