2

ข้อมูลตาดีกา มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส

1- ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส 96130 

 1  ตาดีกาตันหยงมัส تاديكا تنجوغمس ตันหยงมัส ม. 1  นายกูนอดิง สุริยสุนทร

2 ตาดีกาแกแม تاديكا كيمي แกแม ม. 4  นายมะยูนาน มามะ

3 ตาดีกาดารุลนาอีม تاديكا دارالنعيم บูโลกาเด็ง ม.4

4 ตาดีกาบาโงอาแซ บาโงอาแซ ม. 5  นายอาแว หะยีมะ

5 ตาดีกาบ้านฮูลูปาเร๊ะ تاديكا دعوة الإسلامية ฮูลูปาเร๊ะ ม.6  นายรอมือลี ดือราซอ

6 ตาดีกาบูเกะสามี تاديكا بوكيت سامي บูเกะสามี ม. 7 นายหะยีอับดุลรอซัค อาลี

7 ตาดีกานูรุลฮิฮซาน تاديكا نورالإحسان ม. 8 นายอับดุลเ แวสือแม

8 ตาดีกาดารุลอิฮซาน تاديكا دار الإحسان ม. 9 นายมะยูนัน รือสะ

9 ตาดีกาบือแนกือเปา تاديكا بنداغ كفق บือแนกือเปาะ ม. 10  นายอายิ มูแย

10 ตาดีกาดารุลอักมาน تاديكا دارالأقمان บูเกะบูแย ม. 11 นาย มุสตอฟา มะดือเยาะ

11 ตาดีกาดารุลมะมูร์ تاديكا دارالمعمور ม. 12  นายอาแวอีซอ เจ๊ะคอ

2- ตำบล เฉลิม อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส 96130 

 1 ตาดีกาบ้านทำนบ تاديكا النورية الإسلامية ทำนบ ม. 1 

 2 ตาดีการียาดุลริดวาน تاديكا رياض الرضوان ม. 1  นายมะแซ เจ๊ะโซะ

3 ตาดีกาอัลนุดดีน تاديكا نور الدين ละโอ ม. 1 นายยา เจ๊ะหลง

4ตาดีกาอมมูลกูรอ تاديكا أم القرى ม. 2 นายอับดุลซาตาร์ ดือราแม

5 ตาดีกาดารุลฟาลาห์ تاديكا دار الفلاح ปาเซร์ ม. 2 นายอัดนัน กอมารุดดีน

6 ตาดีกาดารุลอัรกอม تاديكا دار الأرقم تنجوغ ตันหยง ม. 2

7 ตาดีกาอัลอิสบาห์ تاديكا الإصباح سيفو ซีโป ม. 3  นายมะรอสะดี นิแล๊ะ

8 ตาดีกาบาโงลูโบะอาแน تاديكا بغكول لوبوق اني บาโงลูโบะอาแน ม. 4  นายรอนิง ตาเละ

9 อัสรียะห์ตูดดีนียะห์ تاديكا العصرية الدينية กูจิงลือปะห์ ม. 4 นายยาการียา สะแปอิง

10 ตาดีกาวะห์ดาตุลอุมมะห์ تاديكا وحدة الأمة ม. 5 นายวาโมง ซาแม

11 นะห์ฎอตุลอัตฟาร์ تاديكا نهضة الأطفال ลูโบ๊ะกาเยาะ ม.5 นายมาหะมะ จอแม

12  มัสยีดีอะมาดียะห์ تاديكا محمدية سلورتراديه สโลว์ ตราแด ม. 5 นายหะยีมูหะมะ หะยีมะเร๊ะ 13 อัลเราะห์มานียะห์ تاديكا محمدية سلورتراديه เฉลิม ม. 5

14 ตาดีกาดารุลอามาน تاديكا دار الأمان ม. 3-

3- ตำบล บาโงสะโต อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส 96130

1 ตาดีกาดารุลฮุดา تاديكا دار الهدى ม. 1  นายขาเดร์ มะลี

2 ตาดีกาบ้านบาโงสะโต تاديكا بغكول ستول บ้านเจ๊ะเก ม. 2 นายดือราโอ๊ะ เจ๊ะอาแซ

3 อัดดียียะห์ตูลอิสลามียะห์ تاديكا الدينية الإسلامية ลูโบะบาตู ม. 3

4 ตาดีกาฆอยรียะห์ تاديكا الخيرية بلأتي บละแต ม. 4 นายมะแอ มะเซ็ง

5 ตาดีกานูร์อิสลามียะห์ تاديكا نورالإسلامية باكوغ บากง ม. 5 นายมะยาแม มะเกะ

6 ตาดีกานูรุดดีน تاديكا نورالدين บาโงสะโต ม.6 นายสะมะแอ นิแม

 7 ตาดีกาดารุลอิสลาห์ تاديكا دارالإصلاح باتو بسر บาตูบือซา ม.6

8 ตาดีกายาดิด تاديكا الجديد بايو บ้านบาโย ม. 8

4- ตำบล บองอ อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส 96220 

 1 ตาดีกาลูโบ๊ะบราแง تاديكا لوبوق براغي ม. 1นายเจ๊ะแว บูกิ๊เจ๊ะลี

2 ตาดีกาดารุลอีมาน تاديكا دار الإيمان ม. 1 นายอาลี ดือเร๊ะ

3 ตัรบียะตูลอิสลามียะ تاديكا التربية الإسلامية มะแกง ม. 1

4 ตาดีกายันนาตูลดีนียะห์ تاديكا الجنة الدينية ม. 2 นายต่วนบือราเฮง ลือบา

 5 ตาดีกาดารูลมาอาเรฟ تاديكا دارالمعارف كلوكور กลูโฆ ม. 2

6  ตาดีกาลาแป تاديكا لافي ลาแป ม. 2  นายมาหามะ บูละ

7 ตาดีกาอาแน تاديكا نورالإيمان อาแน ม. 3  นายดอเลาะ ยะโกะ

8 ตาดีกามัสกูตง تاديكا مس كوتوغ กูตง ม. 3 นายมาหะมะ เปาะเต๊ะ

9 ตาดีการาวฎอตูอัตฟาล تاديكا روضة الأطفال กูตง ม. 3

 10 ตาดีกาบองอ (นูรุลฮูดา) تاديكا نورالهدى ม. 4 นายมะยูนุ บองอแม

11 ตาดีกาดารุลฟุรกอน تاديكا دار الفرقان ม. 4นายอารี แมกองบือแน

12 อัตตัรบียาตุลอิสลามี تاديكا التربية الإسلامي ม. 5นายอารง อาแวบือซา

13 ตาดีกานูรุลวาตอน تاديكا نورالوطن ม. 5

14 ตาดีกาดารุลอิฮ์ซาน تاديكا دارالإحسان ม. 5  นายอาหามะ หะยีเจ๊ะเล๊าะ

15 ตาดีกาน๊ะดอตุลอิลมียะห์ تاديكا نهضة الإسلامية บาโงกูโบ ม.6  นายบือราเฮ เจ๊ะน๊ะ

16 ตาดีกานูรุลฮูดา تاديكا نورالهدى สาเลาะ ม.6

17  ตาดีกายามาอาตุลอิสลาม تاديكا جماعة الإسلام ม. 7 นายดือรานิง หะยีดาลี

18 ตาดีกาบ้านโต๊ะอีแต تاديكا روضة الناشئين โต๊ะอีแต ม. 8  นายอับดุลราเต๊ะ แป

19 ตาดีกาเราฎอตุลยันนะห์ تاديكا روضة الجنة ม. 9นายดุลเล๊าะ สามุยามา

20 ตาดีกายะฮอ(นูรูลฟัจรี) تاديكا نورالفجري ยะฮอ ม.10  นายมารีย๊า สุหลง

 21 ตาดีกาอัลฟุรกอน تاديكا الفرقان ไอปาแย

22 ดารุลอัรกอมอัลอิสลา تاديكا دارالأ رقم الإصلاح 5-

5- ตำบล ตันหยงลิมอ อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส 96130 

 1 ตาดีกาตาโละ تاديكا تلوق ตาโละ ม. 1 นายหะยีลาฮามิ สือรี

2  ตาดีกาอัลตัรบียาตุลบานัธ تاديكا التربية البنات ดามาบูเว๊าะห์ ม. 1

3 ตาดีกาดามาบัวะ تاديكا داما بواه ม. 1  นางรูฮานา สามานะ

4 ตาดีกาบาโงบือราแง تاديكا بغكول براغن บาโงบือราแง ม. 2 นายอาแว เจ๊ะเด็ง

5 ตาดีกามันวาห์ยู تاديكا تامن وحيو ม.

 6 ตาดีกาดารุดดินอิสลาม تاديكا دارالدين الإسلام (บ้านกามา) ม. 5

7 ตาดีกาสโลไอปาเซ تاديكا سلور اير فاسير ไอปาเซ ม. นายมานพ ปานทอง

 8 ตาดีกาดารุลมูกรอบิน تاديكا دارالمقربين ลูโบะดีแย ม.6  นายกอเซ็ง หะยีวาแม

9 ตาดีกาดารุสสาลาม تاديكا دار السلام ม. 6 43 นายสุไลมาน หะยีอาหาหมัด

10 ตาดีกานูรุลอับดี تاديكا نورالعبدي บาโงสรายอ ม.6

11 ตาดีกาซือรีฮาราปัน تاديكا سري هارافن ม. 7

12 ตาดีกาดารุลนิมะห์ تاديكا دار النعمة ม. 7  นายตูแวสอและ ตีงี

13 ตาดีกาอัตตัรบียะหฯ تاديكا التربية … ตันหยงลิมอ ม.7

14 ตาดีกาตันหยงลิมอ تاديكا تنجوغليما ม.นายมะนานิง ดอเซาะ

6- ตำบล มะรือโบตก อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส 96130 

 1 ตาดีกามะรือโบตก تاديكا دارالتعليم كداي مربول มะรือโบตก ม. 1  นายอารง หะยีเจ๊ะสือนิ

2ตาดีกานูรุลฮูดา تاديكا نورالهدى بوكيت فره บูเกะปือเราะ ม. 1  นายอาลี บินมามุ

3 ตาดีกาฮาปา تاديكا هافا مربول ฮาปา ม.1

4 ตาดีกาปละเอ็ง تاديكا الثقافة الإسلامية فلائيغ ปละเอ็ง ม. 2 นายบือราเฮง ซาเฮาะ

5 ดารุสสาลาม تاديكا هداية الصبيان นิบง ม. 3 นายหะยีอาแวบือซา ตาเยะ

6 บูเก๊ะกะมูนิง تاديكا دار الأمان بوكيت كمونيغ กาบูเก๊ะกะมูนิง ม.4 นายตวนดอเลาะ ตวนกะจิ

7 ดารุลนาอิน تاديكا دار النعيم سيلا ซีลา ม. 4

8 ตาดีกาอิสลามมียะห์ تاديكا الإسلامية بغكول رنب บาโงระนะ ม.5

9 อัตตัรบียะอิสลามมียะ تاديكا التربية الإسلامية อาแว ม. 6 นาย มุหมัดรอสลี สาและ

10ตาดีกาอันนูรุลอิสลามียะห์ تاديكا النورية الإسلامية อาแวบูเกะ ม. 6  นายต่วนดิง ตูแป

11  ตาดีกากำปงปาเระ تاديكا التربية الأطفال กำปงปาเระ ม.8 นายหะยีมะยูโซะ อารง

12 ตาดีกาอัลเราะมานียะห์ تاديكا الرحمانية سلور مربول สโลว์ ม.9 นายอิสมาแอ สาและ

13ตาดีกาอัลมุตตากีม تاديكا المنقيم ابرميل ไอร์แมล ม.9

7- ตำบล กาลีซา อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส 96130

1 ตาดีกาดารุลฮูดา تاديكا دار الهدى فوغؤ ปูโง๊ะ ม. 1

2 ตาดีกาบ้านกะลิซา تاديكا كليسا ม. 2 190 นายเดร์ ยูโซ๊ะ

3 ตาดีกาดารุลอิห์ซาน تاديكادار الإحسان ม. 2 นายมะลีเพ็ง มะเซ็ง

4 เราวฎอตูลอัตฟาล تاديكا روضة الأطفال ตาโบแร ม.2

5 ตาดีกามัสยีดี ฮูลู تاديكا مسجد هولو ฮูลู ม.2

6 ตาดีกาดารุลนาอิม تاديكا دار النعيم บาเละบาโระห์

7 ตาดีกาดารุลฮิดายะห์ تاديكا دار الهداية ม. 3  นายหะมะ ยูนุ๊

8 ตาดีกานูรอลฮูดา تاديكا نورالهدى ม. 3 นายดือราแม ยะเก

9 ตาดีกาฟิกรียะห์ تاديكا فكرية กำปงปาลัส ม. 3

10  ตาดีกามันวาห์ยู تاديكا تامن وحيو กะนั๊วะ ม. 4

11 ตาดีกากะนั๊วะ (ดารุลอามัน) تاديكا دار الأمان กะนั๊วะ ม.5  นายยูโซ๊ะ สมาแอ

12 ตาดีกาตันหยงกาลีซา تاديكا التربية الإسلامية كاديغ ตันหยง ม. 6 นายมาหามะ อาละ

13  ตาดีกานูรุลฮูดา تاديكا نور الهدى ม. 6นายมะอีซอ สาเมาะ

14 ตัรบียะตูอัตฟาล تاديكا تربية الأطفال กาแลแง ม. 6

15 ตาดีกานูรุดดีน تاديكا نور الدين ม.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: