ปอเนาะ

ฐานข้อมูลโรงเรียนปอเนาะ 

 รายชื่อโรงเรียนปอเนาะในจังหวัดนราธิวาส ลำดับ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ 1. เราเฎาะอัลฆอซาลี 152 หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส 2. มะหัดดารุลมูฮายีรีน 93/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส 3. มะอ์หัดฟารุลอิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 4. มะฮัดอาร์ซาดี 103/2 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 5. มะนุวิทยา 83/1 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลสุโบะรือบา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 6. แสงธรรมวิทยา 59/1 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส 7. รอมาเนียมูลนิธิ 234/4 หมู่ที่ 2 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 8. รอนยาวิทยา 15/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 9. มัรดียะห์ 148/31 หมู่ที่ 5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส 10. มัครอซาตูลวาซีละห์ 35 หมู่ที่ 1 ตำบลสุเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 11. มาฮัดมูฮัมมาดียะห์ ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 12. มูสาญีรีน 86 หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 13. มูฮัมมาดีศึกษา 344 หมู่ที่ 3 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิรินทร์ จังหวัดนราธิวาส 14. มูอิฆารวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 15. มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 340 ถ.ยานิง-ดูซาญอ หมู่ที่ 1 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 16. เจริญวิทยานุสรณ์ 200 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 17. โต๊ะดามียะห์อิสลามียะห์ 105 หมู่ที่ 8 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 18. วะอซุฏดีน 58 หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 19. วาตอนียะห์ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะเนะ จังหวัดนราธิวาส 20. สันติศาสน์อิสลาม 70/1 หมู่ที่ 3 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 21. ศิริธรรมวิทยา 228 ถ.อัตตอธีรียะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 22. ศาสตรวิทยา 67/2 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะเนะ จังหวัดนราธิวาส 23. สุบูลอิสลาม 98/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกาลิซา อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส 24. อัเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ 83 ถ.สันติราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 25. อัลมิสโชร์ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลบาแระเหนืแ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 26. อัลอีย๊ะวิทยา 104/2 หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 27. อัลอิสวสมียะห์ 184 ถ.จารุเสถียร หมู่ที่ 9 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 28. อัลอูลูมิดดีนียะ 50 หมู่ที่ 1 ตำบลเฉลิม อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส 29. อัลฟรุกอน 143 หมู่ที่ 5 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 30. อัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ 58 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 31. อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ถ.ตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 32. อัตตัรบียาตุลอิสลามียะห์ 3/16 หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 33. อัตตีรบียะห์ อัสอิสลามียะห์ 61/1 หมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 34. อิรซาดิล อาบารียาติลฮูลูม 45 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 35. อิสลามวิทยาทาน 171 หมู่ที่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 36. อิสลามอนุศาสน์ 49/3 หมู่ที่ 4 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 37. อิลมาฮาดุลรอบยานี 174 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลิบง อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส 38. ฮีดายาตูลกรุอาน 68/1 หมู่ที่ 8 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 39. อิบตีดาวิทยา 148 หมู่ที่ 7 ตำบลลาโลธ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 40. กุรอานกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์ 113 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 41. ดะวะห์ตูลอิสลามียะห์ 46 หมู่ที่ 2 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 42. ดาราวิทยา 129 หมู่ที่ 9 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส 43. ดาราศาสตร์วิทย 26 หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 44. ดารุสสาลาม 7 ถ.เทศบาล 8 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส 45. ดารุสสาลาม 129/1 หมู่ที่ 9 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 46. ดารุสลาม 128/97 หมู่ที่ 6 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส 47. ดารุลมาอี หมู่ที่ 7 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 48. ดารุลอามาน 65/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 49. ดารุลฮิกมะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิชา อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส 50. ดารุลอุลลม 87 หมู่ที่ 3 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 51. ดารุลกุรอานิลการีม 137 หมู่ที่ 4 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 52. ดารุลนาอีม 187 หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 53. ดีลกียาดะห์ อัลดีสลามียะ 72/2 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 54. ดีนนียะห์อิสลามียะห์ 62/4 หมู่ที่ 5 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 55. ต้นตันหยง 157/4 หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 56. ตายุลอิสลาม 36 ถ.บือเจาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 57. นราวิทย์อิสลาม 3 ถ.คชรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 58. นะห์ฏอตุลสุบาน 225 หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 59. นะฎอฏุลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส 60. นัสรินวิทยา 143 หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 61. นัสดอตุลซุบฟานียะฮฺ 96/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 62. นิรันดรวิทยา 23 ถ.จารุเสถียร หมู่ที่ 9 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 63. นูรุลวาตานียะห์อิสลามียะห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเรียน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 64. นูรุลอิห์ซาน 21/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 65. นูรุลฮูดา 190/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส 66. นูรุดดิน หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะแด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 67. นุรุลฮีดายะห์ 43 หมู่ที่ 7 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิรินทร์ จังหวัดนราธิวาส 68. บูกิตอิสลามียะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 69. ประทีปวิทยา 11 หมู่ที่ 7 ตำบลมารือโบตก อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส 70. ปะดาดออิสลามิค 124/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 71. ฟัตฮูเราะห์มาน หมู่ที่ 2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส school version 8.8.24

Advertisements

2 ความเห็น Add your own

  • 1. macha  |  ธันวาคม 23, 2011 ที่ 4:54 am

    ร.ร จ.นราธิวาส น่าเรียนจัง

    ตอบกลับ
  • 2. macha  |  ธันวาคม 23, 2011 ที่ 4:58 am

    ขอให้คนนรามีความสุขน่ะจ้า

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: